ความคืบหน้าของโครงการ

  • 100%

  • TreeCondo Sukhumvit 50

  • ทางโครงการได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมครั้งแรกเพื่อเลือกคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในที่ประชุมเป็นมติเอกฉันท์ เลือกให้ บริษัท พีเคพี แมนเนจเมน